Profil

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve alternatieven voor milieubelastende activiteiten aan. Zo willen wij de transitie naar een duurzame samenleving helpen initiëren, stimuleren en versnellen.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

2. End hunger

We willen in de eerste plaats via partnerschappen met organisaties uit het middenveld, de voeding- en distributiesector en de (lokale) overheid mobiliseren voor de voedingtransitie. Onze acties leiden ertoe dat consumenten in toenemende mate kiezen voor een duurzaam voedselpatroon aan een faire prijs. Dat doen we door ervoor te zorgen dat duurzame voedingsproducten ruim beschikbaar, duidelijk herkenbaar en betaalbaar zijn. Zowel de (lokale) overheid als de voeding- en distributiesector spelen daarin een bepalende rol. De overheid kan haar communicatie over voeding stroomlijnen en via fiscale en andere stimuli duurzame voeding betaalbaar maken. De (grote) spelers in de voedingsketen kunnen werken aan een ruim en kwalitatief aanbod, promotie en informatie. We zorgen ervoor dat succesvolle acties en constructieve voorstellen van andere middenveldorganisaties vanuit de overheid en het bedrijfsleven de wind in de rug krijgen. Bond Beter Leefmilieu zet ook in op het vastleggen van adequate normering om de milieu- en biodiversiteitsimpact van de landbouw verder te laten dalen. Daarnaast maken we samen met anderen werk van een nieuwe voedingscultuur. Kernbegrippen zijn authenticiteit, kwaliteit en vakmanschap, lokale identiteit en duurzaamheid. We brengen positieve verhalen, inspirerende voorbeelden. We zorgen dat lokale initiatieven rond duurzame voeding zich verder verspreiden. Tegelijk brengen we ook de uitwassen van het klassiek landbouw- en voedselmodel voor het voetlicht.

7. Affordable and clean energy

We focussen op de energieproductie en het verbruik van gezinnen. Diepgaande en collectieve renovaties van het gebouwenpark zijn cruciaal om de energievraag in Vlaanderen terug te brengen. We slechten de drempels voor energiezuinig (ver)bouwen door samenwerking met andere actoren in en buiten de sector. We sturen daarbij aan op een sterk overheidsbeleid en normering van de energieprestaties van alle gebouwen. Energierenovaties van woningen en wijken grijpen we meteen ook aan om de energieproductie te verduurzamen door de installatie van hernieuwbare energie. We trekken aan de kar van (gedeelde) zon bij particulieren en wind in handen van burgers. We werken actief samen met bedrijven die inzetten op energiebesparing, energierenovaties en lage-energiewoningen. We zetten de kennisuitwisseling en visie-opbouw verder met sleutelspelers in de transitie zoals de netbeheerders. Tegenover de belanghebbenden bij het fossiele of nucleaire energiesysteem brengen we zo een grote groep van voorlopers samen die de kernuitstap voor 2025 mee mogelijk maken. 100% hernieuwbare energievoorziening is slechts mogelijk als flexibele productie en consumptie van energie in evenwicht komen. Daarvoor hebben we nood aan een langetermijnvisie, een transitie die alle sectoren waarin het energieverbruik plaatsvindt betrekt en ingrijpende veranderingen in de werking van het energiesysteem. We schuiven in nauw overleg met beleidsmakers oplossingen naar voren over het optimaal evenwicht tussen vraagsturing en energieopslag, uitbouw van de netten en bijkomende capaciteit om een snelle en kostenefficiënte transitie mogelijk te maken. We creëren ook mee de goede randvoorwaarden voor de groei van decentrale productie van hernieuwbare energie door burgers, bedrijven en coöperatieven. Daarbij belichten we ook de verschillende stappen om tot een flexibeler vraagbeheer te komen. We zetten in deze beleidsperiode belangrijke stappen in de hervorming van de normering, prikkels en infrastructuur om tot een doorbraak te komen in vraagsturing, opslag en nieuwe energiediensten voor huishoudens. Bij de financiering van het energiebeleid ijveren we ervoor dat energiezuinig en flexibel energiegedrag wordt beloond. Cruciaal is een rechtvaardige verdeling van de factuur voor de benodigde investeringen en ondersteuning van de nieuwe energie-infrastructuur.

11. Sustainable cities and communities

Samen met onze stakeholders ijveren we voor wonen, werken en winkelen in of aansluitend bij bestaande kernen. We werken aan de realisatie van voorbeeldprojecten en andere initiatieven die de vier andere transities lokaal waar maken. Dit is energiezuinige (gedeelde) gebouwen met eigen hernieuwbare productie, zacht, gedeeld en elektrisch vervoer, een maximale uitbouw van functionele dienstverlening en duurzame voedselvoorziening. Zulke nieuwe investeringen en projecten zijn een voorafspiegeling en concretisering in de kernen van de volledig hernieuwbare, circulaire economie. We streven zowel op Vlaams als lokaal niveau naar een beleidskader, instrumenten én een praktijk die kwalitatieve inbreiding en kernversterking aanmoedigen en een halt toeroepen aan het verder aansnijden van de open ruimte. We manifesteren ons nadrukkelijk in dit maatschappelijk debat en verrijken dit vanuit milieuperspectief. Verder zoeken we naar aanknopingspunten om ook op het terrein concrete zaken in beweging te brengen. We zetten de samenwerking met de bouwsector voort en inspireren ook andere spelers over nieuwe woonvormen en vastgoedontwikkelingen zoals verenigingen van notarissen en de bankensector. We treden blijvend op tegen projecten en ontwikkelingen die ingaan tegen kernversterking en het behoud van kwalitatieve open ruimte.

12. Responsible consumption and production

Wij leggen een andere klemtoon dan de meeste spelers in de circulaire economie. We beperken ons niet tot het einde van de keten, de betere verwerking en recyclage van afval. Maar focussen vooral op de vormgeving en het gebruik van producten. We willen de functionele economie, deelsystemen, slimme producten en netwerken, herstel en hergebruik mee helpen uitbouwen en lokaal verankeren. We bewegen ons dicht bij de gebruiker en zoeken naar de opschaling van die diensteneconomie. Functionele diensten zoals autodelen zijn daardoor ruim beschikbaar in de buurt en betaalbaar. Bij de promotie van die functionele diensten zoeken we uitdrukkelijk de samenwerking met middenveldorganisaties, gemeentes en de OVAM. BBL neemt daarbij de rol op van trekker, ideëenfabriek en matchmaker tussen de verschillende organisaties. Samen met overheden willen we ook het anders aankopen promoten. Door circulair aan te kopen, stimuleren overheden een duurzamer aanbod van bedrijven. Door de grote aankoopvolumes bij overheden hebben ze een sterke hefboomfunctie. Om het begin van de keten goed te krijgen, wegen we op het productbeleid. Producten moeten niet enkel kwalitatief beter worden ontworpen, maar moeten ook eenvoudiger te herstellen of aan te passen zijn. We willen ook dat de garantietermijn omhoog gaat en dat producten niet toxisch zijn. De gebruiker krijgt duidelijke informatie over de milieu- en energiekenmerken. BBL zal werken aan een eerlijk speelveld voor de circulaire economie waarbij ook de milieukosten van producten en diensten worden doorgerekend. Subsidies voor economische activiteiten die niet in dit nieuwe model passen, moeten verdwijnen.

13. Climate action

Klimaat is voor BBL een overkoepelende doelstelling die binnen transities als landbouw, voeding, mobiliteit, ruimte, grondstoffen, energie - dit zijn overigens onze kernthema's - moeten worden waargemaakt.