Profil

Kringwinkel en hergebruikcentrum. Wij zijn een maatwerkbedrijf, stellen mensen te werk met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Elke dag streven we naar het maximaliseren van het hergebruik van goederen: Samen-werken aan lokaal hergebruik.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

1. End poverty

De tewerkstelling van kansengroepen draagt in belangrijke mate bij aan de bestrijding van armoede (“Een job als hefboom.”). Daarnaast bieden we betaalbare en herbruikbare goederen aan in onze winkels. We maken voortdurend de afweging tussen het genereren van opbrengsten voor het financieren van de werking enerzijds en het hanteren van lage prijzen en een aanbod voor kansengroepen anderzijds.

5. Gender equality

Wij geven gelijke kansen aan mannen en vrouwen. We bekijken deze doelstelling echter breder en streven bovendien naar een gezonde mix op vlak van leeftijd, origine, … Deze doelstelling is verankerd in ons beleid.

8. Decent work and economic growth

Het zwaartepunt i.f.v. tewerkstelling ligt op vaste medewerkers in het statuut sociale werkplaats/maatwerk. We sluiten echter geen andere statuten uit. Eventuele ambitieuze doelstellingen en schaarste op vlak van personeel laten andere opties toe: aanvullend op de sociale component kunnen we de vrijwilligerswerking uitbreiden. We zien hier bijkomend voordelen op vlak van imago en lokale verankering. We kiezen bewust voor vormen van innovatieve arbeidsorganisatie: grote betrokkenheid van mensen, zo weinig mogelijk hiërarchische niveaus d.m.v. een vlakke organisatiestructuur, subsidiariteit op vlak van verantwoordelijkheden, … We willen inspelen op vragen naar flexibiliteit en maatwerk. Dit doen we steeds binnen afgebakende grenzen, zodat de systemen hanteerbaar blijven. Bijvoorbeeld: werken met duidelijke afspraken op vlak van arbeidsduur: deeltijdse arbeid moet mogelijk zijn binnen alle echelons in de organisatie. Deze flexibiliteit vraagt echter ook een engagement van de medewerkers naar de organisatie. Op die manier ontstaat er een goed evenwicht.

11. Sustainable cities and communities

De aanwezigheid in verschillende steden en gemeenten is een voorwaarde voor de realisatie van onze doelstellingen. We zetten in op lokale verankering, lokale tewerkstelling, lokaal hergebruik, korte keten, … Inspelen op lokale gegevenheden maakt lokale accenten mogelijk, creëert een betere betrokkenheid tussen de organisatie en de lokale gemeenschap, besturen, klanten en verenigingen. Dat betekent dat we ook zoeken naar systemen en werkwijzen die het potentieel in de buitengebieden aanspreken. De autonome winkelpunten kunnen lokale acties initiëren, mits een win-win voor alle partijen. Indien initiatieven het lokale niveau overstijgen, worden deze best centraal gecoördineerd. We willen niet noodzakelijk en enkel vasthouden aan onze bestaande winkelmodellen. We zetten in op lokale verankering, zichtbaarheid, aanwezigheid en spelen in op nieuwe tendensen en evoluties. Daarom zoeken we ook naar andere, meer aangewezen of innovatieve modellen, zonder de bestaande gegevenheden en locaties overboord te gooien.

12. Responsible consumption and production

Wij willen met Reset zoveel mogelijk hergebruik creëren. In functie daarvan zamelen we gebruikte goederen in, die we vervolgens op een toegankelijke en laagdrempelige manier opnieuw aan de consument aanbieden. Hiermee dragen we ons steentje bij aan het milieu (een kleinere afvalberg) en verwezenlijken we onze belangrijkste doelstelling: hergebruik en recyclage in Limburg doen toenemen. Met betrekking tot hergebruik hanteren we eenzelfde prioriteitsafbakening als de ladder van Lansink. We hebben hierin ook een opdracht op vlak van sensibilisering (draagvlak creëren), responsabilisering, en een voorbeeldfunctie. Daarmee willen we de consumenten nog bewuster maken van het belang van duurzaam consumentengedrag en de rol die zij daarin kunnen spelen.

17. Partnerships for the goals

Met onze organisatie willen we door middel van partnerschappen onze doelen bereiken. Daarom vertrekt deze organisatie van een samenwerkingsmodel. Haar bestaansreden ligt in de bewuste keuze en het geloof dat we de zaken niet langer alleen moeten doen. Het samengaan van deze organisaties is daarin een eerste stap. De deur staat echter open voor het aansluiten van anderen spelers - zowel Kringwinkels als andere organisaties - die mee willen werken aan onze relevante doelen. We zijn er van overtuigd dat deze schaalvergroting nodig is om onze lokale doelen beter te bereiken. We willen actief inzetten op deze partnerschappen en samenwerkingsverbanden en denken daarbij onder andere aan lokale samenwerkingsverbanden, systemen van aandeelhouderschap voor medewerkers of een vorm van coöperatieve arbeidsorganisatie. Bij de uitbesteding van werkzaamheden bekijken we in eerste instantie samenwerkingen met andere sociaal economie actoren. bovendien werken we ook nog aan goal 16. Peace, justice & strong institutions In het kader van good governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) willen wij via onze Raad van Bestuur de vooropgestelde waarden en ethische codes in het beleid verankeren en bewaken. Een open en transparante communicatie over het beleid en de strategische keuzes is daar onlosmakelijk mee verbonden. De rol van de RvB bestaat uit de wettelijk bepaalde opdrachten: toezicht/controle houden, het vastleggen, uitwerken en goedkeuren van het beleid en de strategische keuzes, de begroting met betrekking tot werking en investeringen, het organigram, personeelskader en personeelsbudget. De raad van bestuur delegeert de dagelijks leiding en de operationele werking van de vereniging aan de directie. Ze fungeert voor de directie als klankbord, sparringpartner en ondersteuner voor de praktische vraagstukken in de organisatie en wordt in deze rol voldoende geïnformeerd over de praktische werking.