Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

INHOUD:

 1. Algemeen
 2. Verwerking
  1. Waarom en hoe
  2. Verstrekking aan verwerkers
 3. Beveiliging
 4. Uw rechten
  1. Inzage, correctie en verwijdering
  2. Klachten
 5. Wijziging privacyverklaring

 

 1. Algemeen

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – The Shift VZW met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 139 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer 0628.927.412

Wij beheren de websites www.theshift.be en www.generation-t.be

THE SHIFT VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. THE SHIFT VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Als THE SHIFT VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

THE SHIFT VZW. Hoogstraat 139, 1000 Brussel - +32(0)2 503 54 18- hi@theshift.be

 

 

 

 1. Verwerking persoonsgegevens
  1. Waarom en hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door THE  SHIFT VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

WAAROM

 

WELKE GEGEVENS

BRON

RECHTSGROND

BEWAARTERMIJN

LEDEN: registratie, communicatie en begeleiding

Naam, (prof.) e-mail, functie, (prof.) telefoonnummer, werkgever

Betrokkene

(via

website of Member Relations Manager)

Uitvoering overeenkomst

Tot einde lidmaatschap werkgever  of verandering van werkgever

ACTIVITEITEN: praktische organisatie van de activiteit

Naam, e-mail, organisatie, tel, status lidmaatschap The Shift

Betrokkene (via website)

Toestemming betrokkene

Max. 5 jaar na laatste deelgenomen activiteit

NIEUWSBRIEF: communicatie

Naam, e-mail, werkgever (optioneel)

Betrokkene (via Website)

Toestemming betrokkene

Tot intrekking toestemming door de betrokkene

VERBINDINGEN LEGGEN (Gen-T)

Naam, e-mail

Betrokkene (via Website)

Toestemming betrokkene

Tot intrekking toestemming door de betrokkene

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 1. Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting van www.theshift.be en www.generation-t.be) • het verzorgen van IT-infrastructuur (CRM, dataserver) • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die niet conform de GDPR-richtlijnen werken.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Sommige van deze partijen zijn gevestigd buiten de EU maar houden zich wel aan de Europese privacywetgeving.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 1. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die van THE SHIFT VZW gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens
  1.   Inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Contacteer ons via hi@theshift.be om uw recht uit te oefenen.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 1. Wijziging privacy statement 

THE SHIFT VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.